Política de privacitat de VozTelecom

VOZTELECOM informa de la seva política de privacitat general i les seves condicions amb la finalitat que els seus Clients i/o Usuaris dels seus llocs web (d’ara endavant indistintament referits com a Clients o Usuaris) puguin informar-se i decidir de forma expressa, lliure i voluntària si desitgen facilitar a VOZTELECOM dades personals. Si VOZTELECOM disposa per a determinats serveis d’alguna informació específica en matèria de privacitat s’indicarà perquè els clients tinguin coneixement en contractar-los. En tot cas, prevaldrà l’aplicació d’aquelles condicions específiques per a cada servei i en defecte d’això, aquesta Política.

El lloc web és propietat de VOZTELECOM OIGAA360 S.A., en aquest document i en els successius referida com VOZTELECOM, domiciliada en el Av. Universitat Autònoma 3, Pl. 1a, 08290 – Cerdanyola del Vallés – Barcelona, CIF A63102149 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 35301, foli 0205, fulla B262926.

 

Aquesta Política de Privacitat conté, en el seu apartat 8, les Condicions d’Encarregat de Tractament de VOZTELECOM que constitueixen l’acte jurídic que vincula a VOZTELECOM quan actuï com a encarregada de tractament respecte del responsable de les dades.

En compliment del que es disposa en la normativa estatal i europea aplicable en matèria de protecció de dades personals, l’informem del següent:

 

1.- Què és una dada personal i quina dades es tracten?

 

Si bé VOZTELECOM destina la seva activitat a prestar els seus serveis a empreses i només tracta les dades amb finalitats professionals i sempre en exercici d’una activitat empresarial. Dada personal és tota informació que identifiqui o permeti identificar a una persona física: el nom, cognoms, imatge, veu, adreça postal, adreça de correu electrònic, número de telèfon, documents oficials d’identitat (NIF, DNI, Passaport), etc. i/o que estigui relacionada amb una persona física, com les seves accions, hàbits i comportament, els productes o serveis que contracta, etc.

 

Seran tractades totes les dades personals:

 

Facilitats pel propi titular de les dades i/o una persona legitimada a través:

– de la web, mitjançant formularis en línia i/o enviaments de correus electrònics.

– de formularis en suport paper presencialment.

– de promocions, esdeveniments o campanyes en els quals participi l’Usuari.

– de la contractació de serveis i/o productes.

– del canal de distribució de VOZTELECOM

– del núm. d’atenció 900 900 019 o altres telèfons d’atenció.

Els obtinguts en realitzar les activitats i/o gestions dels Serveis derivats de les anteriors accions.

Els obtinguts mitjançant l’estudi i recerca de les dades anteriors i/o el comportament i hàbits de l’Usuari.

Els obtinguts en els esdeveniments, promocions o campanyes que organitzi, participi i/o patrocini VOZTELECOM

De proveïdors com INFORMA D&B, S.A.O. que subministra informació d’empreses per a empreses que si bé pot contenir dades de persones físiques únicament facilita informació de caràcter professional i associades a una activitat empresarial o professional amb origen en diverses fonts d’informació, públiques i privades com el Butlletí Oficial del Registre Mercantil, Dipòsits de Comptes Oficials, BOE (Boletín Oficial del Estado), Butlletins Oficials Provincials i de CC.AA., taulons edictals, organismes supervisors o reguladors (com la CNMV o el Banc d’Espanya), premsa nacional i regional, recerques ad hoc, publicacions diverses, proveïdors d’informació o els seus socis.

VOZTELECOM tractarà les dades personals de tots aquells Usuaris, ja siguin aquests clients, potencials clients, simpatitzants, proveïdors o col·laboradors de VOZTELECOM, candidats o treballadors de VOZTELECOM.

 

Únicament es duran a terme aquells tractaments que comptin amb una base jurídica que sigui legítima i complint en tot moment amb l’haver d’informació a l’Usuari i altres obligacions essencials en aquesta matèria.

 

Tret que específicament s’estableixi el contrari, totes les dades sol·licitades als Usuaris en els formularis són obligatoris. La negativa a subministrar les dades obligatòries suposarà la impossibilitat d’atendre la sol·licitud. Serà obligatòria la comunicació de qualsevol modificació de les dades personals dels Usuaris, a fi que la informació continguda estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors. En aquest sentit, l’Usuari manifesta que la informació i les dades facilitades són exactes, actuals i veraces.

 

2.- Responsable del tractament de les seves dades

 

Les dades personals seran tractades per les companyies que formen el Grup VOZTELECOM:

 

 • VozTelecom OIGAA360 S.A., domiciliada en c/Artesans, 10 – Parc Tecnològic del Vallès, 08290 – Cerdanyola del Vallés – Barcelona, CIF A63102149 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el tom 35301, Foli 0205, Fulla B262926.
 • VozTelecom Punts de Servei S.L.U., domiciliada en c/José Ortega y Gasset, 63, 1° B, 28006 Madrid, CIF B-87933008 i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, en el tom 36573, foli 61, secció 8a, fulla 656.593
 • VozTelecom Comunicació Intel·ligent S.L.U., domiciliada en c/Artesans, 10 – Parc Tecnològic del Vallès, 08290 – Cerdanyola del Vallés – Barcelona, CIF B-63250740 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona sota el tom 35.944, foli 76, secció 8a, fulla 272.147.
 • Comymedia Proyectos y Servicios S.L.U., domiciliada en el Parc Empresarial Zuatzu, Edifici Zurriola, Local 2, Planta 0, 20018 Sant Sebastià, CIF B20882569, i inscrita en el Registre Mercantil de Guipúscoa al tom 2190, foli 129, fulla SS-26085.
 • VozTelecom Maroc SARL AU, societat de nacionalitat marroquina domiciliada en Route de Cap Negre Shore 3 local 004, 93159 – Commune de Martil – Tétouan, i inscrita en el Registre Mercantil del Marroc amb el núm. 20347, i CIF espanyol N-2041311-H.

 

Totes elles denominades conjuntament VOZTELECOM.

 

Igualment podran ser tractades pel canal de distribució i instal·ladors de VOZTELECOM necessaris en el desenvolupament de l’activitat i/o tractament i que prèviament s’informi de la seva identitat. També, per aquells col·laboradors externs necessaris per a realitzar l’activitat o tractament a l’Usuari i que VOZTELECOM contracti en qualitat d’encarregat del tractament, tals com:

 

 • Serveis informàtics, d’hostalatge, de comunicacions electròniques i xarxes de telecomunicacions.
 • Serveis de gestió laboral, comptable i/o jurídica.
 • Serveis de manteniment i neteja.
 • Serveis d’arxiu, gestió i destrucció d’informació.
 • Serveis de transport.
 • Serveis de màrqueting i publicitat.

 

Així mateix, podran ser tractades especialment pel Delegat de Protecció de Dades de VOZTELECOM designat per aquest efecte. Davant qualsevol incidència o conflicte amb VOZTELECOM, l’Usuari podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de VOZTELECOM a l’adreça electrònica dpo@voztele.com.

 

Per a qualsevol informació o dubte contacti amb VOZTELECOM a l’adreça electrònica lopd@voztele.com i per a qualsevol reclamació i/o informació addicional dels seus drets pot dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

 

3.- Finalitats i base jurídica del tractament de les dades personals

 

Les dades personals seran tractades en estar legitimada VOZTELECOM pel consentiment de l’interessat, l’execució de la relació contractual, l’interès legítim empresarial de VOZTELECOM i el compliment d’obligacions legals, i, per a les finalitats i conforme a la manera i base jurídica que a continuació es descriu:

 

 • Celebració, gestió i control de la relació contractual amb els Clients i activar i prestar els Serveis contractats i altres finalitats indicades en les Condicions Específiques de cada Servei com la gestió alta i baixa de Clients, gestió de productes i serveis de comunicacions electròniques, telecomunicacions i informàtics. En cas de ser persones jurídiques es tractaran les dades del representant legal i/o persona de contacte. L’alta de Clients podrà incloure el tractament de dades biomètriques si el Client desitja realitzar l’alta com a Client via electrònica i no presencialment.
 • Gestionar el manteniment i desenvolupament de la relació contractual, digitalització de la documentació, i l’activació de funcionalitats seleccionades pel Client.
 • Gestió, avaluació i control de riscos d’impagament del Client mitjançant anàlisi i avaluació del perfil de solvència del Client segons criteris estàndard i interns de risc (scoring).
 • Gestió integral del call center, incloent, la gestió i el seguiment de les incidències, reclamacions, queixes i dubtes dels Clients a través del Servei d’Atenció al Client, la postvenda i la realització d’enquestes de qualitat via telefònica i correu electrònic. Gestió de la bústia de missatges de Clients info@voztele.com
 • Facturar al Client pels Serveis i funcionalitats utilitzades, gestió de pagaments, cobraments i transferències, realitzar accions de recobrament, i inclusió de dades de deute en fitxers comuns de solvència patrimonial i de risc en cas d’impagament.
 • Gestionar les operacions de VOZTELECOM i registrar les interaccions amb el Client, gestionar l’àrea de Clients del lloc web i/o de l’aplicació mòbil, si escau, gestionar les alertes i notificacions sobre els productes i/o serveis contractats pel Client, la supervisió i el control de qualitat de l’atenció i de la satisfacció al Client, i les relacions amb els seus distribuïdors, franquiciats i instal·ladors o integradors.
 • Compliment de les obligacions establertes en les lleis aplicables als Serveis prestats (p. ex.: requeriments judicials, ordres d’intervenció o intercepció, embargaments).
 • Anàlisi i millora dels productes i serveis, així com el desenvolupament d’estratègies comercials internes.
 • Gestió i desenvolupament de les activitats de màrqueting, incloent l’enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics.

 

3.1. Prestació dels serveis sol·licitats

 

VOZTELECOM tractarà les dades personals d’aquells Usuaris que sol·licitin informació, acte i/o servei a VOZTELECOM per qualsevol mitjà per a:

 

 • Donar contestació i/o prestar aquella activitat i/o servei, així com mantenir la relació professional, comercial i/o contractual que, si escau, s’estableixi.
 • Atenció al client per qualsevol dels mitjans de comunicació facilitats a aquest efecte.
 • Comprovar la solvència i risc de l’Usuari, mitjançant l’accés a sistemes d’informació creditícia de forma prèvia a la contractació de qualsevol servei i/o mentre es mantingui vigent la citada relació contractual.
 • Correcte funcionament de les eines, aplicacions, dispositius i personal designat a la prestació del servei i el control de qualitat d’aquest funcionament.
 • Acreditar la contractació del servei, millorar la qualitat de l’atenció tècnica i comercial, així com verificar la satisfacció dels clients, a través dels diferents mitjans disposats a aquest efecte, tals com enregistrament o registre de trucades, enquestes de satisfacció online i/o en suport paper.
 • Realització d’estadístiques, enquestes o estudis de mercat, que tinguin per finalitat avaluar la qualitat del producte o servei, la presa de decisions de negoci, comercials, d’inversió, comprovar les vendes o productes que més es venen etc.
 • Mantenir la correcta prestació del servei i/o complir amb qualsevol obligació o normativa relacionada amb la contractació del producte i/o servei.
 • Mantenir la seguretat de les xarxes i Serveis de comunicacions electròniques, detectar fallades o errors tècnics en la transmissió de les comunicacions electròniques, així com, qualsevol tractament que sigui necessari per a la correcta prestació del servei de telecomunicacions o qualsevol altra normativa sectorial resulti d’aplicació.
 • Complir amb les obligacions legals de qualitat del servei imposades per la legislació de telecomunicacions.
 • Detectar o impedir la utilització abusiva o fraudulenta de la contractació del producte o servei.
 • Qualsevol altra que sigui obligatòria i necessària per al compliment de les seves funcions com a operador de telecomunicacions o de prestador de serveis de la societat de la informació.

Per al correcte desenvolupament de les finalitats descrites, es tractaran la categoria de les dades que siguin necessaris i que es concreten en cada contractació de producte o servei.

La base jurídica d’aquests tractaments serà la prestació de serveis i/o compliment del contracte.

 

3.2. Interès legítim de gestió i recerca dels serveis

 

VOZTELECOM tractarà les dades personals facilitades pels Usuaris així com els posteriorment generats per l’ús dels serveis per a les següents finalitats:

 

 • Gestionar i millorar la relació comercial i els serveis de l’Usuari mitjançant el seu estudi de consum.
 • Enviar-li ofertes exclusives, mantenir-lo informat de les activitats, ofertes, promocions, sortejos, Serveis i/o esdeveniments de VOZTELECOM relacionades amb els serveis de VOZTELECOM. Totes aquestes comunicacions es realitzaran a través dels canals de comunicació (correu electrònic, adreça postal o telèfon mòbil) facilitats.
 • Tractar les dades sobre trànsits anòmals que es puguin estar realitzant des de la connexió de l’Usuari i que afectin la seguretat de les xarxes, sistemes o equips amb la finalitat que VOZTELECOM pugui remetre a l’Usuari, per qualsevol mitjà, informació o alertes de ciberseguretat.
 • Addicionalment i per a la realització d’ofertes comercials, VOZTELECOM podrà tractar les dades proporcionades per l’Usuari interessat en informació i/o en algun dels Serveis de VOZTELECOM.
 • La categoria de dades tractades serà totes aquelles facilitades pels Usuaris i totes aquelles que generi VOZTELECOM en estudiar el patró de l’Usuari en utilitzar els Serveis de VOZTELECOM.

 

La base jurídica d’aquests tractaments serà l’interès legítim de VOZTELECOM per a mantenir-lo informat de la seva activitat i enviar-li les comunicacions assenyalades anteriorment, estudiar els hàbits de consum i comportament per a oferir a l’Usuari la millor experiència i poder així mantenir el màxim nivell de qualitat en els Serveis que presta VOZTELECOM.

 

3.3. Consentiment exprés

 

VOZTELECOM tractarà les dades personals dels Usuaris i Clients que prestin el seu consentiment exprés, una vegada hagin estat prèviament informats del tractament que es pretengui realitzar, especialment per a:

 

 • La celebració d’esdeveniments de VOZTELECOM i/o que participi o esponsoritzi VOZTELECOM.
 • L’organització de promocions o sortejos especials de VOZTELECOM.
 • L’organització d’esdeveniments o formacions o altres actes de similar naturalesa de VOZTELECOM.
 • Realitzar un perfil comercial per a poder oferir-li les ofertes i/o promocions que poguessin resultar del seu interès.
 • Figurar, si escau, en les guies telefòniques o de Serveis de consulta telefònica sobre números d’abonat. No obstant això, l’Usuari podrà sempre sol·licitar, gratuïtament acreditant per escrit la seva identitat, la seva exclusió, la seva no utilització per a finalitats de venda directa o l’omissió total o parcial de les seves dades de contacte.
 • Rebre ofertes comercials dels Serveis nous i/o addicionals a l’Usuari que hagi mostrat interès i/o prestat el seu consentiment.
 • La categoria de les dades personals seran aquells que se sol·liciti en cada moment, podent incloure la captació d’imatge i/o veu de tots aquells participants.

 

La base jurídica d’aquests tractaments seran:

 

 • L’execució i correcte desenvolupament de la promoció i/o esdeveniment.
 • El consentiment lliure, específic, inequívoc i informat de l’Usuari al tractament especificat en cada cas.

 

3.4. Desenvolupament del compliment de contracte

 

VOZTELECOM tractarà les dades personals facilitades pels Usuaris o Clients així com els posteriorment generats per l’ús dels Serveis per al correcte desenvolupament de la seva activitat i/o prestació dels Serveis.

 

La base jurídica per a aquests tractaments seran:

 

 • L’execució i correcte desenvolupament de l’activitat i/o Serveis que es desenvolupi
 • L’interès legítim de VOZTELECOM per al control i manteniment de l’activitat o prestació del servei que es tracti i compliment de la normativa aplicable.

 

3.5. Comunicacions informatives i comercials

 

VOZTELECOM tractarà les dades de tots aquells Usuaris que facilitin mitjans de contacte, tals com el seu telèfon mòbil, adreça postal o correu electrònic per a les següents finalitats:

 

 • Informar-lo de les ofertes de productes, promocions i descomptes de productes o Serveis.
 • Enviar-li promocions personalitzades a les quals tingui dret l’Usuari.
 • Informar-lo de les activitats de VOZTELECOM i/o en aquelles que participi o patrocini VOZTELECOM, sobre el sector de les telecomunicacions, comunicacions electròniques o informàtic, o que poguessin resultar d’interès per a l’Usuari.
 • Concertar visites

Les dades personals tractades seran aquelles estrictament necessaries per a realitzar la comunicació i, en tot cas, únicament aquelles que hagi facilitat directament l’Usuari.

La base jurídica d’aquest tractament serà l’interès legítim de VOZTELECOM per a mantenir informat de la seva activitat i promocions als Usuaris, participació dels Usuaris en les promocions i/o esdeveniments de VOZTELECOM a fi de millorar l’experiència amb els Usuaris. En cas que no desitgi rebre comunicacions comercials, podrà revocar-ne el consentiment en qualsevol moment, mitjançant correu electrònic dirigit a lopd@voztele.com, mitjançant escrit a l’adreça C/Artesans 10, 08290 Cerdanyola del Vallés, o mitjançant el procediment establert en la comunicació. 

 

3.6. Ocupació Vols treballar en VOZTELECOM?

 

L’Usuari que empleni el formulari ha de llegir prèviament les Condicions d’Ús de l’Avís Legal de la Web, la Política de Privacitat, i, concretament la present clàusula. En enviar el seu currículum l’Usuari presta el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals amb la finalitat de realitzar processos de selecció i formació de candidats a llocs de treball de qualsevol empresa del GRUP VOZTELECOM així com dels socis i membres del canal de distribució de VOZTELECOM. L’Usuari és responsable de la veracitat de les dades proporcionades i autoritza a VOZTELECOM a contactar amb ell per a ampliar la informació continguda en el mateix i realitzar les recerques oportunes per a verificar el currículum.

 

4.- Exercici de drets

 

VOZTELECOM informa els Usuaris que compten amb els següents drets:

 

 • Accés: permet al titular de les dades obtenir informació sobre si VOZTELECOM està tractant dades personals que el concerneixen o no i, en tal cas, dret a obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmesos a tractament
 • Rectificació: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Supressió: permet que les dades siguin suprimides i deixin de tractar-se per VOZTELECOM, tret que existeixi obligació legal de conservar-les i/o no prevalguin altres motius legítims per al seu tractament per VOZTELECOM. Per exemple, quan les dades personals ja no siguin necessaris en relació amb les finalitats per als quals van ser recollides, podrà sol·licitar que se suprimeixin sense dilació.
 • Limitació: sota les condicions establertes legalment, permet que el tractament de dades es paralitzi, de tal manera que s’eviti per part de VOZTELECOM el seu tractament en un futur, i que únicament els conservarà per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Oposició: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podran oposar-se al tractament de les seves dades. VOZTELECOM deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims prevalents, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Portabilitat: permet a l’interessat rebre les seves dades personals i poder transmetre-les directament a un altre responsable en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica.

L’Usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició, portabilitat de les seves dades personals o revocar el seu consentiment, mitjançant una comunicació escrita, adjuntant els documents que legalment siguin necessaris per a acreditar la seva identificació com a titular de les dades, dirigida a VOZTELECOM a l’adreça electrònica lopd@voztele.com.

 

5.- A qui comuniquem les dades?

 

VOZTELECOM podrà comunicar legítimament les dades personals dels Usuaris i/o Clients als següents tercers:

 

 • Empreses del grup VOZTELECOM: VOZTELECOM forma part d’un grup empresarial de societats i la gestió i control dels productes i serveis contractats pot exigir, a vegades, la comunicació i tractament de les seves dades per altres empreses del grup. En particular, VOZTELECOM podrà compartir dades personals dels Clients amb les companyies relacionades en l’apartat 2 d’aquesta Política de Privacitat. L’accés i tractament de les dades personals per aquestes empreses del grup serà dut a terme quan sigui necessari i en la mesura en què alguna d’aquestes empreses participi (a cada moment) en l’adopció, implementació o control de qualsevol decisió del grup (de negoci, gestió de Clients, compliment, legal, comptabilitat financera i d’auditoria interna) que afecti els drets i obligacions contractuals (decisions que han de ser dissenyades, implementades i controlades a nivell global).
 • Assessors, canal de distribució, altres operadors i tercers proveïdors de serveis. Encara que per regla general els tercers que s’indiquen a continuació actuaran com a encarregats del tractament (mers prestadors de serveis), els assessors professionals (p. ex., comptables, auditors, advocats) i uns altres tercers com distribuïdors, franquiciats, instal·ladors o integradors, altres operadors i/o tercers involucrats i la intervenció dels quals sigui necessària per a processos com els de portabilitat o similars per a possibilitar la seva tramitació, o altres tercers proveïdors de productes o serveis comercialitzats per VOZTELECOM en la mesura que sigui necessari, que podrien actuar en qualitat de responsables del tractament quan hagin de tractar les dades de Clients per a donar compliment a obligacions legals. Aquestes comunicacions de dades, que es puguin dur a terme de forma puntual, són necessàries per a la pròpia gestió de la relació contractual amb el Client.
 • Autoritats competents per al compliment d’obligacions legals: L’Administració Tributària, Jutjats i Tribunals, Secretaria d’Estat i Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) i altres administracions públiques amb competència en la matèria.

 

6.- Transferències internacionals de les dades personals

 

VOZTELECOM informa que contracta, segons el servei que es presti, la gestió d’algunes de les funcions necessàries amb encarregats del tractament situats fora de l’Espai Econòmic Europeu i que, en tot cas, garanteixen el nivell de protecció de les dades personals exigit en la normativa europea.

 

7.- Cessió a VOZTELECOM de dades de terceres persones

 

En cas de facilitar a VOZTELECOM dades personals de terceres persones, l’Usuari manifesta que ha obtingut prèviament el seu consentiment exprés per a poder cedir-los a VOZTELECOM. Els Clients podran aportar dades de persones beneficiàries com a empleats amb la finalitat de formalitzar la relació contractual amb VOZTELECOM i quant al compliment de la normativa a la qual està sotmesa VOZTELECOM (anteriorment descrita). Abans de proporcionar a VOZTELECOM les dades de terceres persones, els Clients hauran d’haver-los informat de les finalitats de tractament i els destinataris i assegurar-se que estan d’acord i consenten a aquests tractaments. En cas que dades de les persones col·laboradores, dependents, empleats, clients i/o persones de contacte del Client puguin ser coneguts per VOZTELECOM, la responsabilitat de l’obtenció del corresponent consentiment serà única i exclusivament del Client, responent aquest enfront de VOZTELECOM de qualsevol inobservança de les seves obligacions sobre aquest tema, incloses sancions, indemnitzacions o despeses judicials o extrajudicials al fet que pertoqués.

 

 1. Condicions d’Encarregat de Tractament

Entre altres, VOZTELECOM presta els següents serveis de comunicacions electròniques i/o informàtics:

 

– Serveis telefònics disponibles al públic (STDP)

– Funcionalitats de centraleta telefònica i de comunicacions avançades

– Serveis d’Accés a Internet

– Aplicacions i serveis informàtics en el núvol com a videoconferència, eines col·laboratives en entorn GoogleTM o serveis d’allotjament de dades.

 

Aquests Serveis estan sotmesos a les seves Condicions Específiques i Particulars per a cada cas (d’ara endavant conjuntament denominats els Serveis).

 

Per a la prestació dels Serveis podria ser necessari que el personal de VOZTELECOM i/o els seus col·laboradors tinguin accés als sistemes d’informació i dades de caràcter personal de responsabilitat de l’Usuari. Per aquesta raó, es regula a continuació l’accés i el tractament de dades de caràcter personal de conformitat amb els següents condicions.

 

8.1. Objecte del contracte d’encarregat de tractament

 

S’habilita a VOZTELECOM, per a tractar per compte Usuari, les dades de caràcter personal necessaries per a prestar els Serveis. Concretament, el personal de VOZTELECOM podrà recollir, conservar, modificar, suprimir o comunicar les dades personals de responsabilitat de l’Usuari, seguint les instruccions d’aquest últim.

Aquestes Condicions d’Encarregat de Tractament donen lloc a un accés a dades de caràcter personal i no a una comunicació o cessió de dades; pel que l’Usuari continua tenint sota el seu propi control els usos i finalitats del tractament de les dades personals incloses en els fitxers.

 

8.2. Identificació de la informació afectada

 

Per a cada Servei l’Usuari o Client facilitarà a VOZTELECOM l’accés a les dades i/o informació que sigui necessària per a la prestació dels Serveis

 

8.3. Durada

 

La relació contractual de VOZTELECOM com a encarregada de tractament estarà en vigor durant la prestació dels Serveis, data en la qual deixa de tenir efectes, excepte en el relacionat amb l’obligació de confidencialitat que tindrà caràcter indefinit.

Una vegada finalitzada la prestació dels Serveis, el personal de VOZTELECOM destruirà i/o formatarà de forma segura aquells suports on s’incloguin les dades personals de responsabilitat de l’Usuari, al qual ha tingut accés mitjançant el contracte actual.

 

8.4. Obligacions i garanties de VOZTELECOM

 

VOZTELECOM s’obliga a:

 

 • Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que es recullin per a la seva inclusió, només per a la finalitat objecte d’aquest encàrrec. En cap cas podrà utilitzar les dades per a finalitats pròpies.
 • Tractar les dades d’acord amb les instruccions del Client.
 • Informar el Client, si considera que alguna de les instruccions rebudes del Client infringeix alguna disposició en matèria de protecció de dades.
 • Portar per escrit un registre de totes les activitats de tractament efectuades per compte del Client, que contingui:

– El nom i contacte de les persones encarregades de tractar la informació per compte del Client.

– Les categories de tractaments efectuats per compte del Client.

– Si escau, les transferències de dades personals a un tercer país, inclosa la identificació de dit tercer país i la documentació que acrediti les garanties adequades per a tal transferència.

– Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat relatives aplicades a les dades del Client al seu càrrec.

 • No comunicar les dades a terceres persones, tret que compti amb l’autorització expressa i per escrit de l’Usuari, o s’hagi de realitzar la comunicació per exigència legal i/o judicial.
 • No realitzar transferències internacionals de les dades fora de les establertes en les presenti Política de Privacitat i/o sense l’autorització expressa i per escrit del Client, tret que per llei es prohibeixi expressament la comunicació prèvia.
 • Guardar secret respecte de les dades de caràcter personal l’accés del qual es regula per aquestes Condicions d’Encarregat de Tractament, obligant-se a no comunicar-los, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones, obligació que subsistirà encara després de finalitzar les seves relacions amb el Client.
 • Aplicar les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua o tractament o accés no autoritzat. Especialment, aplicar mesures necessàries per a:

– La pseudoanonimització i el xifrat de dades personals, en cas de tractament de dades personals de caràcter sensible.

– Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i Serveis de tractament.

– Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.

– Verificar, avaluar i valorar periòdicament l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per a garantir la seguretat del tractament, almenys, cada sis mesos, quedant registre d’aquestes verificacions

– Documentar les mesures d’índole tècnica i organitzativa d’acord amb la normativa de seguretat vigent a aplicar a les dades personals i arxius del Client

– Formar a les persones autoritzades a tractar les dades personals en matèria de protecció de dades.

– Disposar de mecanismes per a identificar i autenticar de forma inequívoca i personalitzada als usuaris del sistema on es trobin les dades personals i arxius del Client.

– Establir perfils d’accés que permetran, segons l’assignació d’obligacions i responsabilitats relacionades amb el tractament de dades de caràcter personal, que cada usuari accedeixi només als recursos que necessiti per al desenvolupament de les seves funcions. L’assignació del perfil i atorgament de l’accés es farà mitjançant un procediment documentat i auditable.

– Disposar de procediments de còpies diàries, i de recuperació que puguin garantir la reconstrucció en l’estat en què es trobaven les dades en cas de produir-se la seva pèrdua o destrucció de les dades personals i arxius del Client.

 • Assistir al Client a complir amb les següents obligacions:

– Respondre en termini i forma de les sol·licituds que tinguin per objecte l’exercici dels següents drets de l’afectat:

Accés, rectificació, supressió i oposició.

Limitació del tractament.

Portabilitat de dades.

A no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils).

– Si escau, notificar una violació de seguretat tant a l’autoritat de control com als interessats afectats.

– Si escau, la realització d’una avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades.

– Si escau, en les consultes que formulin les autoritats de control.

 

 • Adoptar els mecanismes de control implantats pel Client per a l’accés a les dades personals i arxius del Client
 • Mantenir un registre de les incidències, d’acord amb el que s’estableix en la normativa vigent, que puguin afectar la seguretat de les dades personals i arxius del Client i comunicar al Client qualsevol incidència que pugui afectar les dades personals i arxius del Client.
 • Notificar al Client, sense dilació indeguda, i en qualsevol cas abans del termini màxim de 24 hores, les violacions de seguretat de les dades personals al seu càrrec de les quals tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per a la documentació i comunicació de la incidència
 • Subcontractar únicament amb aquells prestadors de Serveis externs referits en aquesta Política de Privacitat. En cas que fos necessari subcontractar algun tractament futur es notificarà expressament i es publicarà en la present Política de Privacitat, amb una antelació de 10 dies, indicant els tractaments que es pretén subcontractar i identificant de manera clara i inequívoca l’empresa subcontractada i les seves dades de contacte. La subcontractació es pot dur a terme si el Client no manifesta la seva oposició en el termini establert. El subcontractat, que també tindrà la condició d’encarregat del tractament, i està obligat igualment a complir les obligacions establertes en aquestes Condicions d’Encarregat de Tractament i les instruccions del Client. Correspon a VOZTELECOM regular la nova relació de manera que el nou encarregat de tractament quedi subjecte a les mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures de seguretat) i amb els mateixos requisits formals que ell, respecte al tractament adequat de les dades personals i a la garantia dels drets de les persones afectades.
 • Posar disposició del Client tota la informació necessària per a demostrar el compliment de les seves obligacions, així com per a la realització de les auditories o inspeccions que realitzi l’Usuari o un altre auditor autoritzat per ell.

 

8.5. Obligacions i garanties de l’Usuari del Tractament

 

El Client o Usuari s’obliga a:

 

 • Posar a la disposició de VOZTELECOM aquella informació necessària per a la prestació dels Serveis.
 • Els citats fitxers i tractaments que posen a la disposició de VOZTELECOM s’hagin degudament legalitzats i legitimats, en compliment de les mesures de seguretat previstes en la llei de protecció de dades personals estatal i europea i concretament les següents mesures de seguretat per a dades de nivell corresponent.
 • Realitzar una avaluació de l’impacte en la protecció de dades personals de les operacions de tractament a realitzar per VOZTELECOM, en cas de ser necessari.
 • Realitzar les consultes prèvies que correspongui.
 • Vetllar, de forma prèvia i durant tot el tractament, pel compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades per part de VOZTELECOM
 • Supervisar el tractament, inclosa la realització d’inspeccions i auditories.

 

9.- Menors d’edat

 

VOZTELECOM no recopila, deliberadament, informació procedent de persones menors de 18 anys. Així mateix, VOZTELECOM posarà els mitjans tècnics pertinents a fi d’evitar que menors d’edat accedeixin a la contractació dels Serveis que ofereix VOZTELECOM i/o els esdeveniments o promocions de VOZTELECOM, sense el consentiment exprés dels seus pares o tutors.

Si VOZTELECOM detecta que un menor d’edat està utilitzant aquest lloc web, els Serveis que ofereix VOZTELECOM i/o els esdeveniments o promocions de VOZTELECOM, procedirà a cancel·lar la informació enviada i el comunicarà a l’autoritat o organisme competent. Per a això, VOZTELECOM sol·licita la col·laboració de tots els Usuaris, en el sentit que, si algun Usuari detecta la divulgació i/o l’ús d’algun d’aquestes dades, es prega el comuniqui a través de l’adreça electrònica lopd@voztele.com.

 

10.- Xarxes Socials

Posem en el seu coneixement que estem presents en les xarxes socials Linkedin®, Twitter®, Youtube®, Facebook®, Google+®, blog.voztele.com i blog.videoconferencia.net mitjançant comptes i perfils oficials el titular dels quals és VOZTELECOM. L’accés i ús d’aquests perfils oficials de VOZTELECOM i els seus altres llocs web de suport i formació, implica l’adhesió a aquestes Condicions, així com de les polítiques de privacitat i les normes de les plataformes de la xarxa social corresponent prèviament acceptades per l’Usuari. El funcionament general de la xarxa social està regulat en primer terme, per les condicions establertes pel titular i/o proveïdor de la xarxa i, en segon terme, per les presents Condicions. VOZTELECOM tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència en la xarxa social que correspongui, informar-lo d’activitats productes o Serveis de VOZTELECOM i de les seves empreses vinculades, així com per a qualsevol altra finalitat que les normes de les xarxes socials permetin.

 

VOZTELECOM podrà eliminar dels seus llocs, perfils i comptes, qualsevol informació que contravingui aquestes Condicions i/o les del titular de la xarxa social corresponent, així com en contra d’el que es preveu en la llei, la moral, ordre públic. De la mateixa manera, els titulars o proveïdors de les xarxes socials podran eliminar aquells continguts que, bé d’ofici o bé mitjançant denúncia d’un altre Usuari, vagin en contra de les normes o regles de funcionament imposades pel proveïdor de cadascuna de les xarxes.

 

Per a deixar de seguir el lloc, perfil o compte de VOZTELECOM, l’Usuari haurà de seguir els passos que s’indiquin en les condicions de funcionament i ús de cada proveïdor de la xarxa, sense que VOZTELECOM pugui intervenir en aquest procés. No obstant això, VOZTELECOM es reserva el dret a crear, editar, modificar i/o eliminar els llocs, perfils i comptes, sense necessitat d’informar prèviament.

 

Els perfils oficials de VOZTELECOM estan dirigits a majors d’edat, per la qual cosa, aquells menors d’edat majors de 14 anys, no hauran de registrar-se, ni utilitzar cap servei ofert en els perfils de VOZTELECOM en les xarxes socials, ni proporcionar cap informació personal. VOZTELECOM, en la mesura que li sigui possible, realitzarà les gestions necessàries per a evitar l’ús per menors d’edat dels perfils de VOZTELECOM en les xarxes socials.

 

A través del perfil oficial de VOZTELECOM de les citades xarxes socials, es facilita un espai en el qual l’Usuari pot publicar i intercanviar informació i continguts, així com establir comunicació entre diversos Usuaris. Aquest ús no pot tenir una finalitat econòmica o comercial.

 

L’Usuari està obligat a realitzar un ús raonable dels citats perfils oficials de VOZTELECOM i dels seus continguts, segons les possibilitats i finalitats per als quals està concebut d’acord amb els usos i costums, la moral, la legislació vigent, les presents normes i les normes i polítiques publicades per les xarxes socials.

 

L’Usuari serà l’únic responsable de la informació, imatges, opinions, al·lusions o continguts de qualsevol tipus que comuniqui, allotgi, transmeti, posi a disposició o exhibeixi a través de la pàgina i perfil oficial de VOZTELECOM en les xarxes socials.

 

VOZTELECOM no podrà ser considerat responsable editorial dels continguts publicats per l’Usuari i declara expressament que no s’identifica amb cap de les opinions que els Usuaris publiquin en el perfil oficial de VOZTELECOM de les xarxes socials, de les conseqüències de les quals es fa totalment responsable l’emissor d’aquestes.

En tot cas, queda prohibit l’ús del perfil oficial de VOZTELECOM de les citades xarxes socials amb finalitats il·legals o no autoritzades, amb o sense finalitat econòmica, i, més específicament i sense que el següent llistat tingui caràcter limitatiu, queda prohibit:

 

 • Allotjar, emmagatzemar, divulgar, publicar, distribuir o compartir qualsevol contingut: a) que pugui ser considerat com una vulneració en qualsevol forma dels drets fonamentals a l’honor, imatge i intimitat personal i familiar de tercers, protecció de dades i, molt especialment, dels menors d’edat; b) que recullin imatges o dades personals de tercers sense haver obtingut l’oportú consentiment dels seus titulars; c) que vulneri el secret en les comunicacions, la infracció de drets de propietat industrial i intel·lectual o de les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal; d) que sigui il·legal, racista, obscena, pornogràfica, abusiva, difamatòria, enganyosa, fraudulenta o de qualsevol forma contrària a la moral o a l’ordre públic.
 • Reproduir, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera compartir, dins o fora del perfil oficial de VOZTELECOM de les xarxes socials, fotografies o imatges que hagin estat posades a disposició per altres Usuaris de la citada pàgina.
 • Usar el servei per a injuriar, difamar, intimidar, violar la pròpia imatge o assetjar a altres Usuaris i/o tercers.
 • Introduir virus informàtics, arxius defectuosos, o allotjar, emmagatzemar, distribuir o compartir qualsevol altre material o programa informàtic que pugui provocar danys o alteracions en els continguts, programes o sistemes del perfil oficial de VOZTELECOM de les xarxes socials.
 • Utilitzar el perfil oficial de VOZTELECOM de les xarxes socials per a l’enviament de publicitat o comunicacions comercials, per a l’emissió de missatges amb finalitat publicitària o per a la captació de dades amb la mateixa fi.
 • Utilitzar el perfil oficial de VOZTELECOM de les xarxes socials, amb independència de la seva finalitat, per a remetre correus electrònics amb caràcter massiu i/o repetitiu no sol·licitats a una pluralitat de persones, ni enviar adreces de correu electrònic de tercers sense el seu consentiment.
 • Suplantar la personalitat d’un tercer amb qualsevol finalitat.

VOZTELECOM podrà posar en coneixement i col·laborar oportunament amb les autoritats policials, judicials i/o administratives competents si detectés un ús il·legal de la seva pàgina i perfil oficial en les xarxes socials.

L’Usuari queda informat que els continguts i Serveis oferts a través del perfil oficial de VOZTELECOM de les xarxes socials -incloent textos, gràfics, imatges, animacions, creacions musicals, vídeos, sons, dibuixos, fotografies, tots els comentaris, exposicions i codi html d’aquesta, així com les marques, noms comercials o signes distintius que apareixen sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu- es troben protegits per les lleis de propietat intel·lectual i

industrial. La titularitat dels drets sobre qualsevol contingut anteriorment esmentat pot correspondre tant a VOZTELECOM com a terceres persones físiques i/o jurídiques.

La publicació dels continguts abans mencionats a través del perfil oficial de VOZTELECOM de les xarxes socials no implicarà en cap cas la cessió, renúncia o transmissió, total o parcial, de la titularitat dels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial per VOZTELECOM i/o els seus tercers legítims titulars a l’Usuari.

En cap concepte, l’Usuari podrà realitzar un ús o utilització dels Serveis i continguts existents en el lloc que no sigui exclusivament personal.

 

11.- Enllaços

 

Si l’Usuari enllaça amb algun link o bàner del qual no sigui titular VOZTELECOM, ha de saber que es trobarà navegant per un altre lloc de la xarxa d’Internet, les normes de la qual d’ús i política de privacitat escapa al control de VOZTELECOM; per això, és convenient que l’Usuari revisi aquestes normes d’ús i política de privacitat, a fi d’esbrinar les normes aplicables i el tractament que donen a les seves dades personals.

 

Queda prohibida la inclusió de continguts o prestació de Serveis en pàgines Web de tercers que poguessin suposar un perjudici per a la imatge de VOZTELECOM o aquest lloc web, reservant-se aquest el dret a prohibir, limitar, o exigir la cancel·lació dels enllaços (links) realitzats, quan així ho estimi convenient, sense que en cap concepte estigui obligat a abonar cap mena de compensació per aquest motiu

 

12.- Cookies

 

VOZTELECOM informa que utilitza en els seus llocs web cookies pròpies i de tercers -fitxers que es descarreguen en el terminal (ordenador/telèfon intel·ligent/tablet) de l’Usuari en accedir a determinades pàgines Web i que s’emmagatzemen en la memòria del mateix – quan l’Usuari navega pel seu lloc web per a facilitar-li la navegació, reconèixer als Usuaris registrats i oferir un servei personalitzat concorde a les seves necessitats, així com per a obtenir informació per a mesurar paràmetres de trànsit i volum de visites a la Web per a enfocar i ajustar els Serveis de forma més eficient o efectiva.

 

L’Usuari podrà impedir la generació de cookies seleccionant les opcions corresponents en el seu navegador. Pot consultar la POLÍTICA DE COOKIES accedint a https://www.voztele.com/politica-de-cookies/. Si us plau, continuï llegint per a conèixer amb major detall les cookies que usem, la seva finalitat i altra informació d’interès.

 

Si necessita ajuda per a dur a terme la configuració de les cookies amb el seu navegador, si us plau, enviï’ns un e-mail a lopd@voztele.com i ens posarem en contacte el més aviat possible amb la informació necessària.

 

VOZTELECOM pot modificar aquesta Política de Cookies en funció d’exigències legislatives, reglamentàries, o amb la finalitat d’adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per això s’aconsella a l’Usuari que la visiti periòdicament.

 

13.- Termini de conservació de les dades personals

 

Les dades personals, facilitades a través de formularis de contacte, seran conservades per VOZTELECOM durant un termini màxim de 6 mesos, tret que hagi consentit a rebre comunicacions comercials, en aquest cas es conservaran mentre que vostè no s’oposi.

 

Si és Client o si exerceix un càrrec, representació, vinculació o funció amb aquest, conservarem les seves dades personals mentre la nostra relació contractual continuï vigent i no hagi sol·licitat la seva supressió. Una vegada finalitzi el contracte, VOZTELECOM mantindrà les seves dades personals bloquejades durant els terminis de prescripció legal, amb caràcter general, 6 anys per normativa de Codi de Comerç. Transcorreguts aquests terminis de prescripció, les seves dades seran destruïdes.

 

Existeix una normativa que exigeix a VOZTELECOM terminis de conservació diferents a l’anterior, tals com els següents:

 

 • Termini de prescripció de possibles responsabilitats jurídiques o contractuals de VOZTELECOM o els seus Clients diferents al de sis (6) anys, en aquest cas VOZTELECOM conservarà les dades conforme la norma aplicable.
 • Termini de conservació durant dotze (12) mesos les dades de trànsit de les telecomunicacions.

 

14.- Seguretat

 

VOZTELECOM es compromet a adoptar les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives reglamentàriament establertes que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estiguin exposats, tot això de conformitat amb el que s’estableix en la normativa aplicable.

 

15.- Canvis en la política de privacitat

 

Ens esforcem per a millorar contínuament els nostres serveis, processos i la protecció dels drets dels interessats. Per això VOZTELECOM pot actualitzar aquesta Política de Privacitat en qualsevol moment. No obstant això, recomanem que la consulti de forma regular. Una versió actualitzada estarà sempre disponible en aquest lloc web. Si aquests canvis afectaran finalitats no previstes, l’informarem, amb suficient antelació, d’aquest tractament ulterior pel mitjà de contacte facilitat, perquè, si escau, pugui exercir els drets que estimi oportú.

 

16.- Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

 

Si qualsevol clàusula inclosa en aquesta Política de Privacitat i, si escau, les Condicions Generals, Específiques i Particulars dels Serveis de VOZTELECOM, fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les altres, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

 

17.- Legislació i jurisdicció aplicable

 

Per a qualsevol qüestió o divergència que pogués sorgir sobre el lloc web, continguts i Serveis contractats, l’Usuari i VOZTELECOM, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten expressament a l’aplicació de la legislació espanyola, amb submissió expressa a la jurisdicció dels Tribunals de Barcelona, tret que la legislació aplicable determini de forma imperativa un altre fur o legislació diferent.

 

© VOZTELECOM és una marca registrada de VOZTELECOM OIGAA360 S.A. – 01/08/2019